۱۸۰روزه ۵۰۰گیگ FTTH (فیبر در خانه)

4.000.000 

180 روزه