۱۸۰روزه ۱۰۰۰گیگ FTTH (فیبر در خانه)

7.500.000 

180 روزه