استاندارد تانوما (FTTH)840 گیگ شش ماهه ۲۰ مگابایت بر ثانیه

9.310.000 

شش ماهه