استاندارد تانوما (FTTH)750 گیگ سه ماهه ۵۰ مگابایت بر ثانیه

5.700.000 

سه ماهه