استاندارد تانوما (FTTH)720 گیگ یکساله ۳۰ مگابایت بر ثانیه

8.730.000 

یکساله