استاندارد تانوما (FTTH)540 گیگ سه ماهه ۵۰ مگابایت بر ثانیه

5.100.000 

سه ماهه