استاندارد تانوما (FTTH)480 گیگ یکساله ۳۰ مگابایت بر ثانیه

5.040.000 

یکساله