استاندارد تانوما (FTTH)480 گیگ شش ماهه ۲۰ مگابایت بر ثانیه

7.800.000 

شش ماهه