استاندارد تانوما (FTTH)4200 گیگ یکساله ۳۰ مگابایت بر ثانیه

32.360.000 

یکساله