استاندارد تانوما (FTTH)420 گیگ سه ماهه ۲۰ مگابایت بر ثانیه

4.800.000 

سه ماهه