استاندارد تانوما (FTTH)360 گیگ یکساله ۳۰ مگابایت بر ثانیه

4.500.000 

یکساله