استاندارد تانوما (FTTH)3000 گیگ یکساله ۵۰ مگابایت بر ثانیه

21.200.000 

یکساله