استاندارد تانوما (FTTH)3000 گیگ شش ماهه ۵۰ مگابایت بر ثانیه

18.620.000 

شش ماهه