استاندارد تانوما (FTTH)240 گیگ سه ماهه ۲۰ مگابایت بر ثانیه

4.020.000 

سه ماهه