استاندارد تانوما (FTTH)2160 گیگ یکساله ۵۰ مگابایت بر ثانیه

18.970.000 

یکساله