استاندارد تانوما (FTTH)1500 گیگ شش ماهه ۵۰ مگابایت بر ثانیه

11.060.000 

شش ماهه