استاندارد تانوما (FTTH)1500 گیگ سه ماهه ۵۰ مگابایت بر ثانیه

9.600.000 

سه ماهه