استاندارد تانوما (FTTH)1080 گیگ شش ماهه ۵۰ مگابایت بر ثانیه

9.890.000 

شش ماهه