استاندارد تانوما (FTTH)1050 گیگ یکساله ۳۰ مگابایت بر ثانیه

8.700.000 

یکساله