سرویس ADSL استاندارد کم حجم ۹۶۰ گیگ یکساله سرعت 16Mb/s

8.930.000 

960

توضیحات

نحوه پرداخت: پس پرداخت

نحوه شارژ: ترافیک سرویس به صورت ماهیانه شارژ می گردد.

مالیات: مالیات بر ارزش افزوده 10 درصد می باشد و بر روی قبض تلفن اعمال می شود.