سرویس ADSL استاندارد کم حجم ۴۸۰ گیگ یکساله سرعت 4Mb/s

4.800.000 

480

توضیحات

نحوه پرداخت: پس پرداخت

نحوه شارژ: ترافیک سرویس به صورت ماهیانه شارژ می گردد.

مالیات: مالیات بر ارزش افزوده 10 درصد می باشد و بر روی قبض تلفن اعمال می شود.