سرویس ADSL استاندارد کم حجم ۴۲۰ گیگ یکساله سرعت 16Mb/s

6.470.000 

420

توضیحات

نحوه پرداخت: پس پرداخت

نحوه شارژ: ترافیک سرویس به صورت ماهیانه شارژ می گردد.

مالیات: مالیات بر ارزش افزوده 10 درصد می باشد و بر روی قبض تلفن اعمال می شود.