سرویس ADSL استاندارد کم حجم ۲۴۰ گیگ شش ماهه سرعت 4Mb/s

2.500.000 

240

توضیحات

نحوه پرداخت: پس پرداخت

نحوه شارژ: ترافیک سرویس به صورت ماهیانه شارژ می گردد.

مالیات: مالیات بر ارزش افزوده 10 درصد می باشد و بر روی قبض تلفن اعمال می شود.