سرویس ADSL استاندارد کم حجم ۱۵۰ گیگ سه ماهه سرعت 8Mb/s

1.680.000 

150

توضیحات

نحوه پرداخت: پس پرداخت

نحوه شارژ: ترافیک سرویس به صورت ماهیانه شارژ می گردد.

مالیات: مالیات بر ارزش افزوده 10 درصد می باشد و بر روی قبض تلفن اعمال می شود.