سرویس ADSL گیگ پلاس ۱۱۱۰ گیگ شش ماهه سرعت 4Mb/s

11.850.000 

1110

توضیحات

نحوه پرداخت: پس پرداخت

نحوه شارژ: ترافیک سرویس به صورت ماهیانه شارژ می گردد.

مالیات: مالیات بر ارزش افزوده 10 درصد می باشد و بر روی قبض تلفن اعمال می شود.