سامانه استعلام فیبرنوری مشهد FTTH تانوما

تعرفه سرویس های ADSL

با خرید سرویس های قرارداد ۶ و ۱۲ ماهه پیش پرداخت به ترتیب از ۳ و ۷ درصد تخفیف برخوردار خواهید شد.

مالیات بر ارزش افزوده 10 درصد می باشد و در سبد خرید اعمال می شود.

عنوان قيمت سبد خرید

سرویس ADSL استاندارد کم حجم ۶۶ گیگ سه ماهه سرعت 3Mb/s

1.400.000 

سرویس ADSL استاندارد کم حجم ۱۳۲ گیگ شش ماهه سرعت 3Mb/s

2.700.000 

سرویس ADSL استاندارد کم حجم ۲۶۴ گیگ یکساله سرعت 3Mb/s

5.190.000 

سرویس ADSL استاندارد کم حجم ۱۲۰ گیگ سه ماهه سرعت 4Mb/s

1.290.000 

سرویس ADSL استاندارد کم حجم ۲۴۰ گیگ شش ماهه سرعت 4Mb/s

2.500.000 

سرویس ADSL استاندارد کم حجم ۴۸۰ گیگ یکساله سرعت 4Mb/s

4.800.000 

سرویس ADSL استاندارد کم حجم ۱۵۰ گیگ سه ماهه سرعت 8Mb/s

1.680.000 

سرویس ADSL استاندارد کم حجم ۳۰۰ گیگ شش ماهه سرعت 8Mb/s

3.260.000 

سرویس ADSL استاندارد کم حجم ۶۰۰ گیگ یکساله سرعت 8Mb/s

6.250.000 

سرویس ADSL استاندارد کم حجم ۱۰۵ گیگ سه ماهه سرعت 16Mb/s

1.740.000 

سرویس ADSL استاندارد کم حجم ۲۱۰ گیگ شش ماهه سرعت 16Mb/s

3.375.000 

سرویس ADSL استاندارد کم حجم ۴۲۰ گیگ یکساله سرعت 16Mb/s

6.470.000 

سرویس ADSL استاندارد کم حجم ۲۴۰ گیگ سه ماهه سرعت 16Mb/s

2.400.000 

سرویس ADSL استاندارد کم حجم ۴۸۰ گیگ شش ماهه سرعت 16Mb/s

4.650.000 

سرویس ADSL استاندارد کم حجم ۹۶۰ گیگ یکساله سرعت 16Mb/s

8.930.000 

سرویس ADSL استاندارد کم حجم ۳۶۰ گیگ سه ماهه سرعت 16Mb/s

3.000.000 

سرویس ADSL استاندارد کم حجم ۷۲۰ گیگ شش ماهه سرعت 16Mb/s

5.820.000 

سرویس ADSL استاندارد کم حجم ۱۴۴۰ گیگ یکساله سرعت 16Mb/s

11.160.000 

تعرفه سرویس های سرینو (VDSL)

با خرید سرویس های قرارداد ۶ و ۱۲ ماهه پیش پرداخت به ترتیب از ۳ و ۷ درصد تخفیف برخوردار خواهید شد .

مالیات بر ارزش افزوده 10 درصد می باشد و در سبد خرید اعمال می شود.

عنوان قيمت سبد خرید

(VDSL) استاندارد سورینو150 گیگ سه ماهه ۱۶ مگابایت بر ثانیه

2.700.000 

(VDSL) استاندارد سورینو300 گیگ شش ماهه ۱۶ مگابایت بر ثانیه

5.240.000 

(VDSL) استاندارد سورینو600 گیگ یکساله ۱۶ مگابایت بر ثانیه

10.040.000 

(VDSL) استاندارد سورینو240گیگ سه ماهه ۲۰ مگابایت بر ثانیه

4.020.000 

(VDSL) استاندارد سورینو480 گیگ شش ماهه ۲۰ مگابایت بر ثانیه

7.800.000 

(VDSL) استاندارد سورینو960 گیگ یکساله ۲۰ مگابایت بر ثانیه

14.950.000 

(VDSL) استاندارد سورینو420 گیگ سه ماهه ۲۰ مگابایت بر ثانیه

4.800.000 

(VDSL) استاندارد سورینو840 گیگ شش ماهه ۲۰ مگابایت بر ثانیه

9.310.000 

(VDSL) استاندارد سورینو1680 گیگ یکساله ۲۰ مگابایت بر ثانیه

17.850.000 

(VDSL) استاندارد سورینو360 گیگ سه ماهه ۳۰ مگابایت بر ثانیه

4.500.000 

(VDSL) استاندارد سورینو720 گیگ شش ماهه ۳۰ مگابایت بر ثانیه

8.730.000 

(VDSL) استاندارد سورینو1440 گیگ یکساله ۳۰ مگابایت بر ثانیه

16.740.000 

(VDSL) استاندارد سورینو480 گیگ سه ماهه ۳۰ مگابایت بر ثانیه

5.040.000 

(VDSL) استاندارد سورینو960 گیگ شش ماهه ۳۰ مگابایت بر ثانیه

9.780.000 

(VDSL) استاندارد سورینو1920 گیگ یکساله ۳۰ مگابایت بر ثانیه

18.750.000 

(VDSL) استاندارد سورینو1050 گیگ سه ماهه ۳۰ مگابایت بر ثانیه

8.700.000 

(VDSL) استاندارد سورینو2100 گیگ شش ماهه ۳۰ مگابایت بر ثانیه

16.880.000 

(VDSL) استاندارد سورینو4200 گیگ یکساله ۳۰ مگابایت بر ثانیه

32.360.000 

(VDSL) استاندارد سورینو540 گیگ سه ماهه ۵۰ مگابایت بر ثانیه

5.100.000 

(VDSL) استاندارد سورینو1080 گیگ شش ماهه ۵۰ مگابایت بر ثانیه

9.890.000 

(VDSL) استاندارد سورینو2160 گیگ یکساله ۵۰ مگابایت بر ثانیه

18.970.000 

(VDSL) استاندارد سورینو750 گیگ سه ماهه ۵۰ مگابایت بر ثانیه

5.700.000 

(VDSL) استاندارد سورینو1500 گیگ شش ماهه ۵۰ مگابایت بر ثانیه

11.060.000 

(VDSL) استاندارد سورینو3000 گیگ یکساله ۵۰ مگابایت بر ثانیه

21.200.000 

(VDSL) استاندارد سورینو1500 گیگ سه ماهه ۵۰ مگابایت بر ثانیه

9.600.000 

(VDSL) استاندارد سورینو3000 گیگ شش ماهه ۵۰ مگابایت بر ثانیه

18.620.000 

(VDSL) استاندارد سورینو6000 گیگ یکساله ۵۰ مگابایت بر ثانیه

35.710.000 

تعرفه سرویس های تانوما (FTTH)

با خرید سرویس های قرارداد ۶ و ۱۲ ماهه پیش پرداخت به ترتیب از ۳ و ۷ درصد تخفیف برخوردار خواهید شد :

مالیات بر ارزش افزوده 10 درصد می باشد و در سبد خرید اعمال می شود.

عنوان قيمت سبد خرید

استاندارد تانوما (FTTH)240 گیگ سه ماهه ۲۰ مگابایت بر ثانیه

4.020.000 

استاندارد تانوما (FTTH)480 گیگ شش ماهه ۲۰ مگابایت بر ثانیه

7.800.000 

استاندارد تانوما (FTTH)960 گیگ یکساله ۲۰ مگابایت بر ثانیه

14.950.000 

استاندارد تانوما (FTTH)420 گیگ سه ماهه ۲۰ مگابایت بر ثانیه

4.800.000 

استاندارد تانوما (FTTH)840 گیگ شش ماهه ۲۰ مگابایت بر ثانیه

9.310.000 

استاندارد تانوما (FTTH)1680 گیگ یکساله ۲۰ مگابایت بر ثانیه

17.850.000 

استاندارد تانوما (FTTH)360 گیگ یکساله ۳۰ مگابایت بر ثانیه

4.500.000 

استاندارد تانوما (FTTH)720 گیگ یکساله ۳۰ مگابایت بر ثانیه

8.730.000 

استاندارد تانوما (FTTH)1440 گیگ یکساله ۳۰ مگابایت بر ثانیه

16.740.000 

استاندارد تانوما (FTTH)480 گیگ یکساله ۳۰ مگابایت بر ثانیه

5.040.000 

استاندارد تانوما (FTTH)960 گیگ یکساله ۳۰ مگابایت بر ثانیه

9.780.000 

استاندارد تانوما (FTTH)1920 گیگ یکساله ۳۰ مگابایت بر ثانیه

18.750.000 

استاندارد تانوما (FTTH)1050 گیگ یکساله ۳۰ مگابایت بر ثانیه

8.700.000 

استاندارد تانوما (FTTH)2100 گیگ یکساله ۳۰ مگابایت بر ثانیه

16.880.000 

استاندارد تانوما (FTTH)4200 گیگ یکساله ۳۰ مگابایت بر ثانیه

32.360.000 

استاندارد تانوما (FTTH)540 گیگ سه ماهه ۵۰ مگابایت بر ثانیه

5.100.000 

استاندارد تانوما (FTTH)1080 گیگ شش ماهه ۵۰ مگابایت بر ثانیه

9.890.000 

استاندارد تانوما (FTTH)2160 گیگ یکساله ۵۰ مگابایت بر ثانیه

18.970.000 

استاندارد تانوما (FTTH)750 گیگ سه ماهه ۵۰ مگابایت بر ثانیه

5.700.000 

استاندارد تانوما (FTTH)1500 گیگ شش ماهه ۵۰ مگابایت بر ثانیه

11.060.000 

استاندارد تانوما (FTTH)3000 گیگ یکساله ۵۰ مگابایت بر ثانیه

21.200.000 

استاندارد تانوما (FTTH)1500 گیگ سه ماهه ۵۰ مگابایت بر ثانیه

9.600.000 

استاندارد تانوما (FTTH)3000 گیگ شش ماهه ۵۰ مگابایت بر ثانیه

18.620.000 

استاندارد تانوما (FTTH)6000 گیگ یکساله ۵۰ مگابایت بر ثانیه

35.710.000