سامانه استعلام فیبرنوری مشهد FTTH تانوما

تعرفه ترافیک اضافه

  • مبالغ بدون احتساب 10% ارزش افزوده می باشد که در سبد خرید محاسبه خواهد شد.
  • ردیف های ستاره دار (*) برای سرویس  FTTH (فیبر در خانه) نمی باشند.
عنوان قيمت سبد خرید

۳ گیگ ترافیک اضافه برای ADSL , VDSL , FTTH

80.000 

۵ گیگ ترافیک اضافه برای ADSL , VDSL , FTTH

127.000 

۱۰ گیگ ترافیک اضافه برای ADSL , VDSL , FTTH

240.000 

۲۰ گیگ ترافیک اضافه برای ADSL , VDSL , FTTH

470.000 

۵۰ گیگ ترافیک اضافه برای ADSL , VDSL , FTTH

1.140.000 

۱۰۰ گیگ ترافیک اضافه برای ADSL , VDSL , FTTH

2.140.000 

۱۰۰۰ گیگ ترافیک اضافه برای *ADSL , VDSL , *FTTH

18.100.000 

۲۰۰۰ گیگ ترافیک اضافه برای *ADSL , VDSL , *FTTH

34.850.000 

۵۰۰۰ گیگ ترافیک اضافه برای *ADSL , VDSL , *FTTH

83.750.000 

۳ گیگ ترافیک اضافه برای *ADSL , VDSL , *FTTH

80.000 

۱۵ روزه ۳۳ گیگ ترافیک اضافه برای *ADSL , VDSL , *FTTH

300.000 

۳۰ روزه ۱۳۳ گیگ ترافیک اضافه برای *ADSL , VDSL , *FTTH

1.100.000 

۱روزه ۱۰گیگ FTTH (فیبر در خانه)

200.000 

۵روزه ۲۰گیگ FTTH (فیبر در خانه)

300.000 

۳۰روزه ۵۰گیگ FTTH (فیبر در خانه)

500.000 

۳۰روزه ۱۰۰گیگ FTTH (فیبر در خانه)

900.000 

۶۰روزه ۳۰۰گیگ FTTH (فیبر در خانه)

2.500.000 

۱۸۰روزه ۵۰۰گیگ FTTH (فیبر در خانه)

4.000.000 

۱۸۰روزه ۱۰۰۰گیگ FTTH (فیبر در خانه)

7.500.000