• زبان:
        
  • info@yahoo.com
  • تلفن تماس: 05131502000

 

توجه : مطابق مصوبه شماره ٢٦٦ سازمان تنظيم مقررات راديويي ، نسبت سهم ترافيك داخلي به ترافيك بين الملل يك به چهار است .
 
توجه : مشترك گرامي در صورت اتمام ترافيك ماهانه ي سرويس ، سرعت سرويس به ١٢٨ كيلوبيت بر ثانيه كاهش ميابد.
باشگاه مشتریان